Realisme

Gnosis Uke 40 fra 2. oktober

Orbilde 39 fra

«Fornuft» Ordet klinger gammeldags, hvor en kanskje tenker det fra en tid i tysk idealisme hvor Filosofen Kant kritiserte den rene fornuft. Det innebar det tenkelige, hvor bevisstheten bare er bevissthet. I følge en form for idealisme (transcendental idealisme- Kant) kan fornuften malplasseres som «en ting i seg selv» (Das Ding an sich) hvor tingene, og neppe fornuften kan erkjennes?

I motsetning til Kants idealisme, er fornuft eller bevissthet noe reelt og fritt, og nettopp kan erkjennes! Ved erkjennelse eller tenkning kommer vi til fornuft, begrep (begripelse), hvor fornuften i seg selv viser seg som et kosmos (verdensorden) eller fred !  

Den direkte motsetning til dette er kaos, forvirring eller krig; som er et skjult idealistisk rabalder, hvor en revolusjon «spiser sine egne barn». Slik sett er fornuft viktigere idag enn noen gang, og bør restitueres som ord ! 

Vi trenger den nå i en tid hvor krig, kaos, virvar brer om seg på svært mange nivåer og plan. At fornuft også er bevissthet, får oss til å erkjenne begrepene. Vi erverver en levende tenkning som gjør at begrepene blir elastiske i stedet for stive objekter, eller ting. Dette knytter oss tilbake til forrige ordbilde i uke 39 om å øve «fornøyelse» som dyd. 

Da Bjørnstjerne Bjørnson skrev sitt kjente aprildikt, var «fred dog ei det beste, men at man noget vil». Han var vel idealist, slik vårmåneden april er det ! Nå er vi i Oktober på motsatte side, og da må vi se det annerledes, at fred og fornuft, er det beste ! I det ligger det en annen vilje og en annen besinnelse, hvor fornuft ikke bare er å ligge på latsiden.

Fornuft er altså evnen til begripelse, bevisstheten i seg selv, som har sitt avgrensede «mellomkosmos». I mikrokosmos går vi mot detaljene og blir beheftet med ting. I makrokosmos går vi mot det fulle og hele.

Bevissthet.

Logos – Uke 39 fra 25. september

hentet ifra

Å være fornøyd er en dyd. Den som ikke er glad og fornøyd har kanskje ikke tenkt over dette? En dyd alene er jo å tenke over hva som er rett og galt, riktig eller feilaktig i tilværelsen. Ofte rammes vi av det misfornøyde, og føler oss ulykkelige, og det fører oss ofte til kaos og forvirring. Noen ganger kan ytre hendelser snu på dette, og vi kan le, føle glede, fryd en stund. En dyd er uansett et indre logisk anliggende, og må derfor tilkjempes. Å vite dette kan gjøre våre opp- og nedturer mere forståelig. Vi kan finne fred og få visdom. Hvis vi tenker systematisk gjennom hva fornøyelse, eller fornøydhet er, en måneds tid; kanskje kan det hjelpe?

Le.

Voluntarisme –Uke

Empirisme –Uke

Ordbilde uke 41

«Forside» kortbilde Sk 63 i

En forside på en bok, et omslag, eller avis, er hva det lover; Loven! Lov er retts-livet, noe som bl.a. bør være statens oppgave, og som forteller noe om nasjonen Norges forside? Baksiden er ulempen, det gale, feilen, skakkheten.

Retts-livet er juss; det er det rette og klare. 

En dommer er den som dømmer. Det innebærer ikke nødvendigvis rettferdighet eller likevekt, som i seg selv er en logisk dyd, men at dømmingen fører til at vekten lander på en en side. Når vi vekter eller bedømmer noe, evaluerer vi slik at «tungen på vektskålen» vipper. En forside er ikke en ren vilje, intensjon eller slutning, men en konsekvens av hvilken vurdering som veies opp imot hverandre. Jordens skaper fikk sin selvforståelse etter beslutningen var tatt, og dømte (vektet) verket i etterbehandlingen som såre godt!

Vekten eller vektingen kommer etter den tradisjonelle slutningslæren som ender i allmenn-gjøringens ødeleggelser, hvor meningen og tydningen forsvinner ifra forsiden. 

Mystikk – Ukens ordbilde for uke 42 

Spillkort 06 fra:

En forutsetning er et grunnlag vi tenker utifra; tilværelsen slik vi ser den. Virkeligheten oppfattes forskjellig og dermed; forutsetningene vi skaper oss.

Gjennom tiden, årsløpet skifter forutsetningene plass i rommet og i kosmos og våre meninger endrer seg bevisst som ubevisst. Enkelte forutsetninger blir hardnakkede og blir vanskelig å «vrikke på» og varer ved som et status quo. Andre forutsetninger  er kommunikative, og kan nå til en eksistensialisme der det allment menneskelige blir en ny forutsetning. 4 av de mest kjente forutsetningene kan være hos materialisten, spiritualisten, idealisten og realisten, hvor to og to er direkte motsetninger. Disse uttrykte variablene kan være vanskelig å skille fra hverandre. Både materialisten og spiritualisten kan fort hevde at de har den eneste rette forutsetningen, og at den virkelige reelle verden tilhører seg og sin verdensanskuelse. Idealisten kan hevde at forutsetningen ligger i det perfekte optimale bilde av verden, og verden må forandres. Realisten som det siste, kan oppleve å stå på bar bakke og diskutere hva forutsetningene og virkeligheten egentlig er? Først da kan vi vel egentlig begynne å tale; rettere sagt; samtale !?

Stå.

Transcendentalisme – Ukens ordbilde for uke 43 

Fortelling er uvitenhet; glemsel. 

Ofte må vi inn i noe helt annet enn det vi husker og det vi vet. 

Det kan være skrøner, myter, fabler, ja muntlige historier, som vi vet ikke finnes i en synlige verden. 

Barn kan si at «det er sant i eventyrland». 

Etter tusenårsskiftet har flere brukt ordet «narrativ» på fortelling. Det leder oss til andre synonymer som det svikefulle og det utrolige! Hva hadde livet vært uten dette? At alt annet glemmes mens en går opp i fortellingen, og ikke blander inn egnes og andres viten og vitenskap? «Det uhørte»? Forestillingsevnen som er fantasi, møter her sin nabo i «Fortelling» som er fabelen. Reven troner frem i fortellingens glans, narrer kråka til å synge, og dermed slippes ostebiten ned.

Okkultisme– uke

Materialisme

Objektivisme              Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme. Stemningene blir lagt ut med bilder og tekst; ordbilder. Ordbildene utdypes og beskrives med utfyllende tekster underveis. Til en start er det to typer ordbilder. Den ene med ord som begynner med «For». Disse er med i kortstokken «Forspill» som ble trykket i oktober 2023. Den andre består av faste uttrykk (idiomer), og tilhører en ny korstokk som er under planlegging. Begge ordbildetypene er ment å vise hvordan begreper (allmenne begreper) erverves innenfor sin stemning.

opp:Realisme


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *