www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Spiritualismewww.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)
Spiritualisme(google)
Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme      <                                    >     Realisme
Antroposentrisme                         Eksistensialisme
Den annens filosofi             Monadisme
 Spiritualisme


Spiritualismens halvsannhet

Spiritisme
Spiritisme har med overtro å gjøre. Hver nyttårsaften sendes opp raketter for å skremme bort onde ånder. Dette brukes det mye penger på. I stedet er det særlig hundene som blir skremte. Kjæledyr som vanskelig kan tilskrives ondskap.

Dette er ikke nok til å si at onde ånder ikke finnes, derfor skal man bare være klar over at det finnes visse gråsoner og halvsannhetsaspekter.

Spiritualisme derimot bibringer en annen stemning, hvor det kreves åndsnærvær for den som er tilstede,- ellers er man det man tradisjonelt kalles åndsvak.
nyttår 2014

Torger Jacobsen sjiraffer over sky 9.jan.2014 verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner


Spiritualismens begrensning; spiritisme


Den frie vilje har vi fordi vi er spirituelle, ikke fordi vi tror et eller annet. Evolusjon, involution, utvikling har med den frie ånd å gjøre, som igjen utkrystalliserer seg i den materielle verden, og i den menneskelige hjerne. Men det kan lett missoppfattes, pga spiritisme. For hvem skiller mellom en fri ånd og en ufri ånd? Historien til spiritismen startet merkelig nok på det tidspunkt hvor også materialismen var det hotte. Spiritismen oppstod i 1848 da de to søstrene Margaret Fox og Kate Fox fortalte at de hørte bankelyder i veggen hjemme i byen Hydesville i staten New York .  21. februar 1848 – Karl Marx og Friedrich Engels publiserer Det kommunistiske manifest.

Spiritualisme er derimot urgammel (-og evig ung!) , og ikke bare noe man tror på, og derfor kan forkynne. Du må ha en likevektssans, evne til å balansere mellom det som skapes, og verket;
 som er det skapte.

Den frie vilje kan du således lede inn i noe som er bundet. Spiritisten resignerer på sin frie medvirkning, og blir selv et medium, og mister viljen i det fri.

16.nov.2013

Torger Jacobsen frihetens  filosofi verdenanskuelse staten det er meg fri vilje scientisme byttehandel Kjerringa mot strømmen sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resursdepartementet spirituell idealisme antroposentrisme ideel fordring materialisme atomer resursdepartementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner


"Spiritus" 50x70cm

Spiritualisme


Kr.f,  Det kristne høyre og spiritualisme

Når et politisk parti refererer til det spirituelle i sitt navn,
må deres idéalisme ha et annet opphav enn idéene selv.
 Inneforstått virker; har det åndelige virket inn i materien.
Fra teisme til deisme kan det være mange stadier,
at skapelsesprosessen er trukket tilbake eller ikke?

Derfor er det gjennom tidene oppstått mange partier som eksisterer mellom teokratie og demokrati.

Når det plukkes ut kjerneverdier i et kanonisert skrift, som i Bibelen,
vil det alltid bli et rasjonelt konservativt preg på politikken for å bevare disse.
De radikale innslagene i politikken, vil følges ad på den delen av de nevnte stadiene hvor det åndelig-teistiske er virksomt.
Eksempel er at familiepolitikken er konservativ, mens uhjelpen radikal.

Hva denne dobbeltheten består av,
kan begrunnes i at det ikke finnes bare en gnostisk åndelig verdensanskulelse, men to.
Det paternikalsk/hierarkisk spirituelle er involvert, og foretrekker opprettholdelse av familiestrukturer. Det panteistisk/matriarkalske er “evolusjonerendesolidarisk, og ønsker alle jordens lidende
en human bedre tilstand. Dvs ikke bare mennesket, men også naturens medskapninger.
Den andre blir altså en tanke om det “andre mennesket”, og hva som er
i “menneskemøtet”, “den annens filosofi”.

Alle partiene har til syvende og sist nyanser mellom ulike verdensanskuelser.
Der det ikke er ren idéalisme, begrunnes idéinnholdet utenfor seg selv.
Den åndelige jordkontakten må også knyttes til en mer intelektuell verdensanskuelse.
 Det rasjonelt nyttige, eller det empirisk sensuelle , for å få en bestemt synlig politikk.

Kr.f kan vanskelig bare plasseres innenfor to verdensanskuelser, ettersom
partiet også må ha jording til et praktisk uttrykk, samtidig med
 at dynamikken mellom to spirituelle retninger, er impulsgivende.

Fordi Kr.f er opptatt av forbildet Jesus, er det mest nærliggende
å plassere partiet under spiritalisme som et "mesterlig" utrykk.
(Mesteren Jesus.)
Partiet går bort ifra bekjennelsesparagrafen sin,
og dyrker derfor den menneskelige  Jesus som idéal,
 fremfor den åndelige  kommunion med Kristus.

I urkristendommen var kristendommen ren
idealisme, fordi den ville forandre verden.

Ved etablert religion,
mister den pågangmotet
 og
finner seg rasjonelt, tenkt, og begrunnet.

Etter renesansen befinner kristendommen seg på det konseptuelle plan,
hvor senere igjen partiet Venstre i Norge,
 forsøkte å etablere et allting med parlamentarisme.
Muligheten består for alle mennesker, representativt å  komme til ordet.
Det skapende ordet!

I norrøn tid var det et grunnprinsipp, før ordet (Odins) ble misligholdt
ved at Fenrisulven slukte den sentrale formidlingsguden (Odin).

Idag kjemper det bevisstgjorte (bevissthetssjel) om ordets kraft, og om troverdighet.
Spørsmålet om vi faktisk har et demokrati eller ikke,
syntes mere viktig og fundamentalt enn
om regjeringen er rød eller blå!?

Forslag til ny valgordning

Lørdag 27.4.2013

Spiritualisme


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse spiritualisme spiritus spirit rasjonalisme rasjonell rasjonelt fornuftig sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme Gottfried Wilhelm von Leibniz  Giordano Bruno idealisme konsptualisme ideel fordring materialisme atomer Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv pre maleriske periode konstruere kunstner

Vesen i nord
 58x47 cm


20.april.2013
Noen av de aller mest virksomme spiritualistiske begrepene i de siste 150 årene er
evolusjon og involusjon
"Involusjon" har riktignok kommet sterkt inn i en slagskygge av "evolusjon", og mange kjenner ikke forskjellen; eller bevegelsesretningen; i forhold til at den åndelige virksomheten utfolder seg i materien. Det blir fort kun tanke om "utbredelse" og "utfoldelse".
På en annen side har mange scientister blitt så involvert, "innfoldet" og "innkapslet" inni det materielle, at de ikke har funnet den røde trå utav labyrinten.
 Slik sett oppstår et skisma med alt som har med vitenskap å gjøre,
mens de såkalte "åndelige fenomener" mere og mere fremtrer som "paddehatter".

Det finnes flere spiritualistike begreper som folk ikke lenger tenker metodisk; at har med åndelighet å gjøre. Bare begrep som "liv" eller "livet" er okkult som enhver materialist tar til sitt bryst. For hvordan er det mulig å skjønne at livet på vår planet plutselig kan ha oppstått  i en smørje, eller gjørme av atomer?
Dette "liv"(skjulte begrep som liv) er altså noe som er blitt selvfølgelig inneforstått og åpenbart for alle.


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos spiritualisme stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet engler erkeengler kunst
Oppad og nedad
50x70cmAt spirutalisme ikke vanligvis lander som et konkret bidrag til vitenskap,
kan tenkes; den moderne bevissthet har en forlegenhet ovenfor.
I tidligere tider var hiearkiske strukturer konkret innhold.

Således er vi meget stolte over hva vi tror vi finner ut,
og som gjør vitenskapsteori til en spesielt avansert og spissfindig disiplin.
I den gnostiske spiritualismen var det ikke bare 7 himler,
men 9 hiearkier med "engler som daler ned i "skjul".

I tillegg er dyreriket, planteriket og mineralriket "arten" mennesket er flettet inn i.
 Påbegynnt 6.4.13:
M
esteren sier: Vet dere ikke at dere er Guder? (Johannes10:34).
Teologien går egentlig ut på frihet.
Veien dit går ifra å være barn i et urmoderlig kjød, til å være blandt voksnes mesterlige omkrets. Jord, materie, fysikk, maja, mammon, gullkalver, penger er alt et grunnlag for at ånd er immanent; kan virke inn og trekke seg ut.

Til ateisme ligger to mellomliggende stadier; teisme og deisme. Ved ateismen ligger resignasjonen over at verket; skaperverket har mistet alt liv, fordi åpenbaringen av noe åndelig: er blitt dogme.

Det finnes også en type dogme til: det er hva noen sier de har erfart. Sålenge erfaringsdogmatikerne ikke kan vise til denne veien, sannheten og livet på en etterettelig måte, blir det et skisma mellom mystikk og empiri; opplevelse og erfaring.

Den som kun tror og ikke opplever, er ikke spiritualist, men antroposentrist og idéalist. Spiritualismen regner med at det vesentlige ikke skjer på det ytre verdensplan. Ei heller i det ytre kosmos. Planeten Venus er ikke kjærlighetens planet fordi den har en giftig atmosfære, men fordi dens bevegelser og eposykler i forhold til jorden; er lik en blomst. Astrologien som var den første vitenskap, er blitt overtatt av astronomi.
Det er den samme utvikling og vitenskapelige evolusjon, som den nevnte over ifra ånd til materie.

Spiritualisme er den eldste verensanskuelsen, og spiritualismens forutsetninger er at ånd er først.
Bare det at liv kan komme ifra liv, trengte et par hundre år for å belegges i moderne tid. Francesco Redi
sine forsøk kunne først verifiseres ved at  mikroskopene, liksom teleskopene ble utviklet. Sammen med den teknologiske utviklingen, måtte spirtualiseringen av tenkningen utvikles for å oppfatte jorden (Gaia) som en levende organisme.

Da tanken om den døde jord nådde sin høyeste interesse ved mainstream filosofien, knyttet til Marx og Darwin på midten av 1800 tallet,
 oppstod paradoksalt en avart av spiritualismen:
spiritisme.
Dermed ble Spiritualisme som den eldste synsretning, forvekslet med seanser med bankelyder og ånd i flaske.

utlegningen vil fortsette..

Spiritualisme


Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst spiritualisme
Konkretisering i rødt
31x45cmopp igjen
Spiritualisme

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt
Dagbok 2014

Hjemmesider :

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com

www.12Worldview.com
Norsk:12 Verdensanskuelser

www.totning.com

www.torgerjacobsen.noSosiale media
Blogg
Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Spiritualisme.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.