www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Rasjonalismewww.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)
              
Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme(Wiki)      Fenomenalisme
Idealisme      <                                     >     Realisme
Antroposentrisme                         Eksistensialisme
Den annens filosofi             Monadisme 
 Spiritualisme

Rasjonalismens halvsannhet
A t e i s m e
NB 16.2.14: "Ateisme" skal rettes til en beskrivelse av "Skeptisisme". Ateisme blir en logisk konsevens av skeptisismens tvils-automattikk.

“Gudløshet” er ikke først og fremst en avvisning av en bestemt Gudom.
Det er er fornektelse av det “minimale” i den forstand å se det enkle ene.
Man er rett og slett redd for det banale, og at erkjennelsen kan nå til kunnskap
om det skjulte ukjente. Fornuften vil gjerne se løsningen. Problemet er at det finnes mange fornuftskategorier, som er blitt diskutert oppigjennom filosofihistorien.

Ateisisten er blitt trøtt av den ustoppelige letingen etter svar, - at noen holder på intensiteten sin, at “ukjente verdener” kan forstyrre en hverdag;  som ikke holder tidskjema.
Når tid er penger, kan man glede seg over det lille når det er litt mere i lønningsposen.

Ateisme går ut på å holde vekstøkonomien gående,
fordi det er usannsynlig at det blir flere jubelår

Nyttår 2014

Torger Jacobsen anskeulse ateist rasjonell konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner


Rasjonalismens ulempe:
Ateisme

Den "usunne" fornuft

Enhetsfornekteren; Ateisten som ikke vil nå opp til
den rene fornufts løsning.
Monoteisme er et større angrepsmål enn polyteisme.
Fordi Kristendommen fremstår som en syntetisk personlig enhetsgud, er det naturlig at sekulariseringen oppstår først og fremst i dens kulturkrets.
I virkeligheten er ikke individualisering mulig dersom enhet og flerhet i religion undrar seg ørkenvandringen mellom seg.
Det finnes mange typer fornuftskategorier.

Den kalde fornuft er ateisten nærmest. Den sunne fornuft (common sense), fjernest. Mellom den kyniske og praktiske fornuft, måler vi hvilken prosent andel følelsesmystikk er til stede? Fornuft og følelse er mang en gang blitt satt analyserende opp imot hverandre, fremfor suplerende syntetisk.

Rasjonalisme og rasjonering er den kurs i tanken hvor den konkrete fornuft tilslutt skal seire utifra det enkelte individs anskuelse.
Problemet er bare at den som har et slikt mål, til syvende og sist blir alene om å se det akkurat slik. Ateisten resignerer på enhetstanken, fordi fornuftskategoriene syntes å være flere enn 144000.


22.nov.2013

Torger Jacobsen frihetens  filosofi verdenanskuelse staten det er meg fri vilje rasjonalisme ateisme enhet fornekter Besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resursdepartementet spirituell idealisme antroposentrisme ideel fordring materialisme atomer resursdepartementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Enhet og flertall   
Akryl 50x50cm

Rasjonalisme


Høyre og det rasjonelt/empiriske

Det reaksjonære i Høyres politikk skyldes rasjonalitet fremfor ideálisme.
Det økonomisk-liberale setter en frihetlig begrensning med nytteaspektet.
Det betyr ikke nødvendigvis at Høyre nødvendigvis er mere realister,
enn de idealistiske partiene.

For en praktiker kan vel også være  klomsete, når det gjelder å få gjennomført viktige og nødvendige oppgavene i samfunnet? Høyre er ikke bare et rasjonelt parti. Det er også sensuelt-empirisk; bygger på erfaring. Det har med den estestisk “touch” som skiller partiet ifra de andre.
Idealister har det travelt; er mindre fiksert på den ytre fremtoningen, og fremtrer ikke slik med samme stil. På begynnelsen av 70 tallet, var det f.eks ikke “stilig” å gå med skjegg. Det gjorde derimot sosialistene.  Jeg husker Kåre Willoch debatterte med Berge Furre og sammenlignet skjegget hans med razering av trær i skogholt.

Ved rasjonalisme og sensualisme blir her konservatismen i Høyre en ideologisk base.
Det reaksjonære ligger i klassisk aspekt om å bremse på idealistisk “drive”. Venstre institusjonerte først en oppglødd folkeforsamling som ville ha større fremgang, enn hva borgerskapets finere lag var beredt på. Høyre er alltid  tilbakeholdene og med måtehold  i politikk. For å unngå for mye oppstyr, er Høyre skeptisk til for mye byråkrati.

Forslag til ny valgordning

26.4.2013

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse rasjonalisme rasjonell rasjonelt fornuftig sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme Gottfried Wilhelm von Leibniz  Giordano Bruno idealisme konsptualisme ideel fordring materialisme atomer Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv pre maleriske periode konstruere kunst
Maleri 100 x 100 cm

Påbegynnt 31.03.13  Kraftig endret 12.04.13 kl.10.15 Er ikke ferdigskrevet.

Før var det et springende punkt
om man ble ledet av fornuft eller følelse (- et enten eller).
Idag er denne gamledagse oppstilling og konstruksjon både misvisende og ufruktbar. Det tilhørte et paradigme, hvor samfunnsbåndene var av en slik art, at moralsk betoning og idealistisk visjon var knyttet til opplysning og fremgang.
I gryende fremtidsrettet naturvitenskap,
var ren fornuft; dyd.

Fornuft og følelse er ikke et enten eller, men et både og.

Det rasjonelle er ikke noe ytterliggjort, men noe som er forbundet med vårt eget indre liv, en egen opplevende mystikk; et følelsesliv. Bare tenk på hvordan vi støtt og stadig lever i en forstillingsverden og ikke legger merke til alt som skjer rundt oss? Vi er dagdrømmere, eller vi er fiksert på å nå et eller annet. Det vi forstiller oss er vevet inn i billedlige følelser. Nå er riktignok forestillinger et skjult aspekt ved fornuften, før den ev. blir en større grad av aktiv tenkning.

Det dreier seg om å finne ut hva slags tenkning rasjsonalitet, spesefikt er. Hvor mange vet og ser forskjellen på f.eks fornuft og forstand?

Er det to sider av samme sak, eller det snakk om to forskjellige bevissthetsoperasjoner som er bestandeler i ulike verdensanskuelser? Den rene fornuft er ledet av løsningsorientert syntetiserendeanalytisk; og beholder tingene strengt adskilt. Forstanden forholder seg abstrakt og intelektuelt. Fornuften blir et praktisk anliggende.
Rasjonalisten ser praktisk og nyttig
 på tilværelsen, mens
forstandstenkeren
forstår seg
 teoretisk.
tenkning. Forstanden derimot splitter opp; er

Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling rasjonalist kunst fornuft
Dypt i tanke ca 90x150 cm

Den tradisjonelle filosofien har balet med disse motsetningene grundig.
Den store nøtta; Immanuel Kant har gjort det med sine kritiske skrifter; - kritikken av den rene fornuft, og kritikken av den praktiske fornuft. Dette har ført til en resignasjon ovenfor tenkningens storhet; at det sier stopp ovenfor "tingene i seg selv".
Først senere ved hjelp av fenomenalisme, blir dette åpnet opp; hvor fortåelse og tingene iseg selv fremtrer med lovmessigheter, og er erkjennbare for tenkningen.

Rasjonalitet går ut på å søke dydene for erkjennelsen.
I klassisk filosofi er Sokrates den dydigste og
den klokeste
og vi kan kanskje si:  grunnleggeren av rasjonalismen?
I følge ham selv, en fødselhjelper.

Noen vil idag si at å tømme giftbegeret ikke var særlig fornuftig.
Men da glemmer vi nettopp det alvor og den saklighet fornuftens dybde utgjør. Det er en moralsk pekepinn om å ta ansvar for sine ord og praktiske handlinger. Vi vet han stod ikke tilbake for å ta del i  virkeligheten. Han hadde vært med i både krig og i idrett.
Mest kjent er at han tålte temperamentsutblåsningen ifra sin kone, Xanthippe.

Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling rasjonalist kunst sokrates

I motsetning til tørr og kjedelig, som mange tror den rasjonelle er, er den egentlig mystisk i ledetråd. Ikke mystisk i snever forstand, men med en følende tilstedeværelse. På engelsk er fornuft common sense.
...

Hva det gjelder "skylapper", kan det tenkes at den fornuftige tenker så det knaker, slik at alt i omgivelsene blir sekundært, mens lokomotivet skyver vognene med dyder og verdier fremover. Pragmatisme er det da.

Rasjonalisme


Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunst rasjonalist
Hold kursen  60x80cmopp igjen
Rasjonalisme

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt
Dagbok 2014


Homepages
www.12Worldview.com
12 Weltanschaungen (de)
12 Worldview (uk)


Hjemmesider på Norsk

www.torgerjacobsen.no

12 Verdensanskuelser

www.statendetermeg.no

www.torgerfinnerdenannen.c

www.totning.comSosiale media
Blogg


www.statendetermeg.no:
Departementene
Vitenskap
Veiviser          Distrikt
Budsjett               Utlendighet Åndsliv                Årvåkenhet
Byttehandel          Innenriks Bevilgning     BevaringTilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)opp igjen
Rasjonalisme
 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.