www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Monadismewww.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)
Monadisme(Leibniz)
Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme      <                                    >     Realisme
Antroposentrisme                         Eksistensialisme
Den annens filosofi     Monadisme 
 Spiritualisme

Monadismens halvsannhet

Kverulantisme

Kverulanter eller møteplagere klarer aldri å gi seg.
Du kan ikke stoppe dem uten å måtte si stopp klart og bastant, eller å snike deg ubemerket unna. Mange arenaer er åpne, og derfor kan du vanskelig la dem få slippe til nok. De er interessante, og og gjerne kunnskapsrike; for meninger.
Verden består av bevissthet, det betyr det må relasjon til andre for å dele.

En monadist  eller et individ med autonom bevissthet,  behøver ikke ha en slik autistisk limtenkning som kverulanten har. At man er individuell betyr at det er mangfold. Derfor trengs diplomater og moderatorer.

Kverulanten har ikke begrepet spillereglene.

Are not playing the Game
nyttår 2014

Torger Jacobsen anskeulse kverulantt konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunst
ca.30x30cm


Kverulanten, monadismens plager

Møteplageren er en teoretisk plageånd, og ordstyrerens dobbeltgjenger.
Møteplageren er verken uenig i samtalen,  eller utviklingen av den, men skal på død og liv delta og ha sagt det siste ord. Ordstyreren oppgave er ikke nødvendigvis å få alle enige, men at  stemningen blir god, og at det er greit at man kan være uenige. Verdien med mangfold, er at felleskapet er fargerikt. I partier og menigheter er dette et håpløst ideal,  for der må noen, og et flertall skjære, og bryte igjennom som lærere med mental perfekthet, og ha de andre til å følge pipen. I næringslivet er den som har den beste metoden og praktisk fornuft;  den som får
stjerne i boka.

I den gode samtale, går det om noe annet. Alle er likeverdige; behandles likt, og bidrar med forskjellige oppfatninger; til felles berikelse på enkelt vis. Det er ingen tvang, men møteplageren må holdes i sjakk. Klarer ikke ordstyreren det, er det den godes plikt til å refse den selvhevdende og selvhøytidlige. Hver og en er unik, men har forskjellig bevissthet om ulike nivåer. Det er monadologi; lære om monader. Sentralmonaden er ordstyreren, eller moderatoren; ambassadør på forumets vegne! Møtets verdi består i å se hverandres bevissthetsnivåer og hvilke relasjoner vi vil skape. På gjensyn, vi snakkes!

 Møteplageren er en kverulant som aldri klarer å bekrefte at noe er forbi, eller slutt.

7. nov 2013Monader på vei
31x45cm


MonadismeDet går ikke an å være et politisk parti uten at det har en idéologi.
Alle partiene må ha et eller annet ønske om å forandre;
enten materielle forhold,
eller tanker om hvordan man kan forandre holdninger til praktiske omgang med virkeligheten.

Mens Idéologi er læren om hvordan de forskjellige idéene forholder seg til hverandre,
 er det logiske innhold i monadologien, hvordan monadene forholder seg til hverandre.

Fordi “monade” ikke er et velkjennt begrep idag,
blir man overrasket over at det kan være mulig å stille seg på tvers
av en idéologisk akse som f.eks den blåe-røde.

I farge-språket er det ikke logisk å trekke samme konsekvenser som idéologisk.
Rød- grønn, blir brunt og blå-grønn; turkis. Dette blir rotete politisk forstått.


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos materie monadologi monader monadisme Gottfried Wilhelm von Leibniz  Giordano Bruno idealisme konsptualisme ideel fordring materialisme atomer Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv pre maleriske periode konstruere kunst
Fra min premaleriske periode  
40 x 48 cm


“Monade” kan for enkelhetens skyld kalles “individ”.
Vi har med “individualisme” å gjøre;
hvordan og hva slags lovmessigheter består mellom forskjellige individer,
 og som bevirker at de kan opptre med synergi; samhandle?

Anarkisme” er en form for politisk sekkebetegnelse på en ideólogi,
 som ser på individuelle interaksjoner.
Spennet er stort, da noen ser for seg voldelig revolusjon, og andre ser for seg fløyel.

"Monadologi" er opprinnelig et metodisk  diplomatisk grep;
der mennesker kan bli enige for å komme til konsensus.
Det handler om likeverdet i beslutningsprosessen, at det konkrete fenomen og innhold, som det skal taes en stilling til, har egenkarakter ved at personlige hensyn trer tilside.

MDG- Miljøpartiet De Grønne er en slik anarkistisk sammensatt gruppe individer,
 som ser på miljøet og artene som et kvalitativt saksbetont grundlag for å komme til enighet.

MDG oppstår som en konsekvens av at den norske parlamentarismen er i ferd med å oppløses, og søker derfor å igjennerobre et åpent politisk felt; som ellers forsvinner ved blokkdannelse og dualistisk idéologisk og populistisk retorikk.

Tradisjonelt er det partiet Venstre som har denne oppgaven. Siden presset ifra ytterlig særinteresser, eller ønske om ensretting; presset ifra lobbyister, makter ikke de egentlige demokratene å føre politikk. Polis kommer ifra begrepet "stat."

Jeg kunne ha nevnt flere nåtidige og fortidige partier som vil bidra til å skape et allsidig rom innenfor det parlamentariske. Men foreløbig syntes "De Grønne" å  være nærmest kjernen for å oppreise den "monadologiske" forestilling.

Uansett hva du syntes om hva jeg skriver om "monadologi" eller "De Grønne", vil jeg fremme:

Forslag til ny valgordning

25.04.2013


Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst monader enheter

Enheter (OM)

MonadismeStart 4.4.13:
Endret
11.4.13


Kunne du tenke deg å leve og å dø for monadismen?

Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunstner monader bruno
Dens første talsmann for den i moderne tid var Giordano Bruno  som ble brennt på bålet i år 1600. Idag vil du helt sikkert le av at systemet og myndighetene kunne finne på å gjøre noe slikt. Samtidig består faren idag for å bli latterligjort om du som individ skulle finne på å si noe som er helt spesielt. I motsetning til å anta at noe kan bli trodd for å være farlig, er saken den mest naturlige av alle verdener.

Det er sikkert mange rare grunner for at monadismen er så lite kjent.
"Monadologi"- læren om monadene, er mest kjent ifra filosofihistorien og særlig ved diplomaten og verdensmannen


Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunstner leibniz monader
Gottfried Wilhelm von Leibniz 100 år etter Bruno. I utgangspunktet er monadetankegangen såre enkel.
Så enkel at de fremste diplomater og intelektuelle fredsforskere ikke fatter sine idéologiske og "monadologiske" røtter. Folk flest har det med å komplisere unødvendig, når de tror det er for høytravende, for individualistisk, eller for spirituelt. Men også på det akademiske plan, er Leibniz de siste årene blitt fjernet ifra pensum til forberedende studiet ved universitetene.


Det rare er at monadismen lever f.eks meget sterkt innenfor miljøbevegelsen og artsmangfoldstankegangen. Ja, også innenfor forsvarstenkning. Verdien av autonomitet er det avgjørende; individets og landets grenser. Monadebegrepet som begrep er snarere glemt. Istedet blir det benyttet godt bearbeidede språkvendinger. I politisk språkbruk, er ikke idéer og verdier fremhevet, som overskrifter, men det ligger en annerkjennelse i at alle vesentlige enkeltheter hører nøye med til et helhetsbilde. Der politikeren bare har vært politiker, er dette gjerne ikke utviklet. Det slående her, er den autonome tenker som ikke har dette altfor forutsigelige "partispråket". En idéalist som gyver løs, og en rasjonalist som skal være ansvarlig, står i mindre grad objektiv til politikkens diplomatiske utfordring. Monadisten ser verdiene ved at alle kan bli møtt og annerkjent for sine synspunkter, og at forskjelligheter er snarere styrke, enn å motarbeide. Innenfor en helhet er det lovmessig at fargene ikke blandes som i en grøt.

Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunstner entiteter monader
Entiteter
Utgangspunktet i denne anskuelsen, ligger nettopp i at hver enkelt, hvert enkelt folk, hver enkel dyreart, planteart, osv; ethvert individ er autonome og enhetlige. Hver for seg er de forskjellige, og har ulikt nivå av bevissthet. Artsbegrepet er nøyaktig, slik at mellom de ulike artene er  forskjellene graverende. Men innenfor er det likeverd. Slagordet "likhet" under den franske revolusjon, kommer av "likeverd". (Vi skal være like ovenfor loven). Dette er ikke et ideálistisk utsagn, av typen "bør", men et konstitusjonelt av et bekreftende "er".
Skal samfunnet fungere, og skal samfunnet utvikle seg videre, er dette som alle meneskerettighetsspørsmål, noe noen ikke skal, eller kan bryte.


Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunstner samarbeid monader leibniz
Samarbeid

Det mere kreative aspektet ved monadismen, er hvorden arbeid og samarbeid skjer mellom likeverdige. Det ligger en meget sterk sosial kraft i at man kommer frem til reell konsensus. I motsatt tilfelle i krig og krigslignende tilstander. Eller det vanlige; at mentale og fysiske overgrep, er daglig kost. Erfarer vi ikke dette likeverdet, kan vi umulig ha et sunnt forhold til våre omgivelser. Med synkron bevissthet om det finnes miliarder av forskjellige monader der ute som felles arbeider for jordens fortsatte tilholdsted, står vi ovenfor en genuin konkret opplevelse: At det å bygge relasjoner er å føle stor samferdsel.


Beklager at utdypingen foreløbig stopper her, men jeg regner med at noen av bekjentgjøringene er til hjelp?

kl.15.00


opp igjen
Monadisme

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til

Kontakt
Dagbok 2014


Homepages
www.12Worldview.com
12 Weltanschaungen (de)
12 Worldview (uk)


Hjemmesider på Norsk

www.torgerjacobsen.no

12 Verdensanskuelser

www.statendetermeg.no

www.torgerfinnerdenannen.c

www.totning.comSosiale media
Blogg


www.statendetermeg.no:
Departementene
Vitenskap
Veiviser          Distrikt
Budsjett               Utlendighet Åndsliv                Årvåkenhet
Byttehandel          Innenriks Bevilgning     BevaringTilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

...............................................................


 


 .

.

.

.

.

.

Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

opp igjen
Monadisme
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.