12 Verdensanskuelser
(norsk)

Materialisme og monadisme

v

12 Dyder


Går vi imot en ny autoritesavhengighet?


www.statendetermeg.no

Nuffebua og antroposentrisme


www.torgerfinnerdenannen.com
Kalender No-Eng


www.torgerjacobsen.no
Gallerikontoret

 www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de) 

Planlagte lenker og ordningskategorier:

Hver ukedags filosofi

Gnosis

Det dypest logiske

Valgfrihet

Det erfarende

Det mystiske

Det transendente

Det okkulte

1 Det vordende mennesket

84 individuelle begrep

3 toneangivelser

det myndige

det intuitive

det naturlige

3 kvadraturer

4 trangler

6 kontraster 

7 dagsfilosofier


Stikkord til uklarheter

(Alfabetisk)

Agnosismse

Antroposofi

Ateisme

Deisme

En myggsverm

Nominalisme

Teisme

Polariteter:

ånd-materie

dualisme-monisme

subjektiv-objektiv

kvantitet-kvalitet

orden-kaos

fornuft-følelse


sanselig-oversanselig

12 Tyske


Tilbake til

opp


Hovedlenker:

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com


www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)


www.totning.com

www.torgerjacobsen.no

Tilbake til
www.12Worldview.com

.............

.

.

www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)

Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme      <                                >     Realisme
Antroposentrisme                         Eksistensialisme
Den annens filosofi             Monadisme 
 Spiritualisme

Utgangspunktet for den norske begrepsfastsettelsen er både den tyske og engelske.
Se dem. I den engelske er her verdensanskuelsene lenket opp med leksikalske termer. Derifra kan du klikke deg tilbake til norske oppslagsverk.

Det handler her om å skille mellom 12 grundleggende forskjellige måter å betrakte verden på. Kan du det, er ikke bare fire verdensghjørner observert, men også en dynamisk helhet som berører alle mennesker og hva som himmellegemene er ordnet etter. På et tidspunkt ble kaos kosmos.

En verdensanskuelse er noe alle har. Den innbefatter tenkemåte, hvilke forestillingsliv du pleier, og på hvilken måte du lar verden virke på deg. Fra jordgrunnen; - ifra Gaias dyp, stiger krefter opp og gjennom deg. Og nedad ifra det indre og ytre univers; - likeså. Det er forbindelsen og interaksjonen med verdensaltet.

Begrepet "verdensanskuelse" kan være belastet med noe gammelt, ev. tungt som vi helst ikke vil bruke. Vi kan kalle det synsretninger, eller filtrer vi ser verden med. Alt i alt kan det dreie seg om å vinne begreper og dets billedlige symbolspråk tilbake til hverdag og høytid. Ethvert språk og gjerne dialekt må finne sin utrykksmåte. Jeg har i voksen alder
lært meg å like nynorsk, men her overlater jeg andre til å gjøre det samme med nynorsk, som jeg forsøker på den engelske siden. På bokmål har jeg valgt det som her er å lese, men det skal ikke oppfattes dithen at ikke enkelte endringer kan skje underveis?  På et par år har jeg også forsøkt å finne de individualiserte 84 begrepene som er en følge av at hver verdensanskuelse har 7 nyanserte stadier.

Alt ialt dreier det seg om å få ryddet opp i sitt begrepsapparat, forstå  ordene som brukes, og å finne tankemåtene bak. Mange misforståelser kunne ha vært unngått...

Hovedsaken er som nevnt å skille så skarpt det er mulig mellom disse 12. Hvorfor det ikke er 13, 16, 48, 49 eller 52, er ikke aktuellt å diskutere her før den som har fattet og forstår hva det her dreier seg om, kan motbevise. Denne hjemmesiden vil gjerne knytte seg opp til flest mulige språk som tar opp tilsvarende karakterer!

Fremgangsmåten til å nå denne innsikten som det her er snakk om, er ikke bare en, to eller tolv. Fordi det altså er snakk om innsikt, handler det om flere tilnærmelsesmåter og metoder. Noen av verdensanskuelsene er mere aktuelle enn andre.


Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunstner ivan vinter
Vinter fra østens vidder
(OM)

Materialisme
og
Monadisme 
Ingen kan benekte materialismens fremvekst fra 1850 årene. Andre er glemt, som f.eks monadismen som Giordano Bruno lot seg brennes for i år 1600. I det uutalte paradigme som preger oss idag, kan nettopp det motsatte være tilfelle av hva vi tror. Monadismen lever i sitt beste velgående i en annen terminologi enn den salongfeige. Det skal belyses på ulike måter. Med utgangspunkt i monadismen har jeg laget hjemmesiden statendetermeg.no. Den er mest kjent via  filosofen og diplomaten Gottfried Wilhelm Leibniz . Han var verdensmann og til og med kinakjenner på slutten av 1600 tallet. Ifjor høst var Johan Galtung i gamlelandet og jeg spurte om han kunne se sine tråder tilbake til Leibniz, siden diplomatiet var hovedanliggende. Men fredsforskeren var tydeligvis like uviss på monadismen som alle andre som i fjern fortid har tatt forberedende ved universitetet. Bare Integralregningen stod igjen som bauta etter den gamle filosof.

Monadismen er forsvaret for det enkelte individ og begrunnelsen for  individets utvikling i sammenheng med helheten og samfunnet.  Det er ikke Charles Darwin, men Leibniz og Benoît de Maillet som godt over 100 år forut snakker om selve artenes forvandling. Mellom dem til Darwins bok i 1859 er det 193 naturforskere og leger som balet med evolusjonstanken.

Idag er materialismen ikke bare en selvfølge, men i seg selv høyst kritikkverdig, samt en okkultistisk bestrebelse i å låse fast andre som har andre perspektiver. Men den har et lodd og er berettiget utifra å bringe fakta på bordet: det å akseptere hva vi foreløbig ikke vet. Vi objektiviserer den ved å benytte det engelske; scientisme. At materialisme ikke bare er en livstil, men en egen filosofisk innfallsvinkel, kan vi bare tjene på. Det har vært nok av materialister og ateister som har jukset til seg både rasjonalisme og empirisme uten å kunne stå renspikret frem?

Likeledes kan vi kritisere andre for ikke å være materialistiske nok.
Det norske velferdsamfunnet med "bruk- og kastmentalitet" er et nedslående eksempel. Det er også forkastelig at staten på langt nær ikke tar miljøet alvorlig og setter nok kvalitetsstandarer. Istedet oppstår aktivistiske mijøorganisasjoner som påtar seg oppgaver staten selv burde ha opprettet. Miljø og naturvern er alltid et felleskapsanliggende.
Det er beklagelig at vi har blokkdannelser innenfor partiene, slik at miljøet havner på jumboplass. Det betyr i grunn og bunn at normenn er sovende i to henseender: 1) ovenfor den materielle virkelighet og 2) at vi er autonome individer.

 Stat og byråkrati fråtser i et usunnt miljø av sosial- og bedriftsøkonomer som kortsiktige. 40 år med skiftende regjeringer har ikke løst, tross velstandsutviklingen, grundleggende samfunnsoppgaver innen områder som samferdsel, helse og skole. Det er noe som heter at det man ikke har i hue, det får man i beina. Idag er flytrafikken absurd. Fordi man ikke klarer å delegere oppgavene, reiser de valgte som innslag av kjendiseri rundt for å slukke branner de selv har påtent.

En sentralstyring som ikke egentlig kan kalles demokrati.torgerjacobsen.no :

Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunst påske
Etter alt 60x80cm


Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt

 

Hjemmesidene:

statendetermeg.no

torgerfinnerdenannen.com 12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)


totning.com

torgerjacobsen.no
Ta kontakt hvis du ønsker ukentlig nyhetsbrev om oppdateringer fra hjemmesidene

Blogg

Facebook:

Torger JacobsenYouTube:
12 verdensanskuelser
gjennom
Torger Jacobsens
blikk


 


 

Tilbake til
12 på norsk

www.12Worldview.com


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.